Figma 与设计系统(自如线下分享)

受自如邀请,线下分享关于 Figma 和设计系统的演示内容。

img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img

我是一名产品设计师,喜欢创造和分享,对一人事业充满热情,目前正在建立我的 Newsletter,并分享一路上的经验教训。